Supervision af andre faggrupper

Supervisionskursus for psykologer

Supervision af andre faggrupper er en almindelige del af meget psykologarbejde. Det er en opgave, som indebærer opmærksomhed på struktur, rammer og de enkelte faggruppers særlige forudsætninger – og det er en opgave, som typisk rummer en række udfordringer og valg, der er vigtige at have for øje.

Dette kursus vil forberede dig grundigt på disse udfordringer.

Kurset er godkendt under punkt 3.20 i specialistuddannelsens tværgående modul.

Kursets indhold ser ud som følger:

Kursets varighed er på 12 timer fordelt over to undervisningsdage fra kl. 9.00 – 17.00
Kursets form er vekslende mellem teoretiske oplæg, diskussioner i grupper og på plenum samt supervisionsdemonstration og supervisionstræning i mindre grupper.

Kursusdag 1.

  1. Supervisionens historik, afgrænsning til terapi, undervisning samt øvrige professionelle samtalerum. Supervisionens rammer og holdning.
  2. Hvem er ”de andre faggrupper”? De andre faggruppers faglighed, vilkår og supervisionsbehov.
  3. Supervision indlejret i en kontekst af organisatoriske, ledelsesmæssige rammer med et såvel uddannelsesmæssigt som kvalitetssikrende sigte.
  4. Den formelle og den psykologiske kontrakt. Kontrakter på forskellige niveauer; individ, gruppe, organisation. Supervisionens setting og kontekst og betydningen heraf.
  5. Supervisionsmodeller og virkningsmekanismer i supervision. Herunder individuel- og gruppesupervision. Den sags-, relations- eller procesfokuserede supervision. Supervisors og supervisandens ansvar i supervisionsforløbet. Roller, funktioner og opgaver. Supervisors valg af metode.
  6. Supervisionsrelationen; forholdet mellem supervisor og supervisand. Overførings- og parallel mekanismer i supervision.

Kursusdag 2.

  1. Supervision som udviklingsproces, hvor faglighed og personlig bevidsthed skærpes. Fokus på specifikke udviklings- og forandrings elementer i supervisandens proces. Hvad identificerer supervisandens proces.
  2. Når supervisionsklimaet udfordres. Konflikter i organisationen, i gruppen eller personlige problemer hos den enkelte deltager. Håndtering heraf.

Undervisere/supervisorer

Helle Frelle-Petersen, Psykolog Gruppen, cand. psych. fra Aarhus Universitet i 1992.

Uddannet Specialist i psykoterapi og godkendt Supervisor ved Dansk Psykologforening. Godkendt supervisor i Dansk Psykiatrisk selskab. Videreuddannet og trænet af nationalt og internationalt anerkendte psykologer og psykiatere i den moderne analytiske tilgang til psykoterapi og supervision.

Superviserer og uddanner psykologer og psykiatere i den moderne analytiske terapitradition, gennem bl.a. undervisning og udviklingsgrupper i specialistforløbet “Personligt udviklingsarbejde”.

Varetager en lang række supervisionsopgaver og uddanner supervisorer i psykiatriske og psykologiske behandlingsinstitutioner samt PPR organisationer. Siden 2001 ekstern lektor ved Aarhus Universitet, Psykologisk Institut. Underviser og vejleder i terapeutiske traditioner og metoder.

Asger Neumann, HumanAct, cand. psych. fra Aarhus Universitet i 1991.

Autoriseret og specialiseret i såvel klinisk som arbejds- og organisationspsykologiske metoder. Uddannet Executive Business Coach, Ashrige Business School & Center for Ledelse i 2009. Partner HumanAct, Aarhus.

Superviserer og uddanner psykologer, psykiatere og øvrige faggrupper i supervision og coaching ift. såvel behandlingsmæssige som organisationspsykologiske problemstillinger. Siden 1999 ekstern lektor ved Aarhus Universitet, Psykologisk Institut. Underviser og vejleder blandt andet i terapeutiske traditioner og metoder.

Detaljeret kursusbeskrivelse:

Supervision af andre faggrupper

Datoer for de næste kursusdage:
28. og 29. oktober 2024,
begge dage kl. 9-17
Maksimalt deltagerantal er 15.

Kurset afvikles:
Psykolog Gruppen, Sundhedshuset, Park Alle 15, 4. th., 8000 Aarhus C.

Pris kr. 4.975,- inkl. forplejning.

Godkendelse:
Kurset er godkendt under punkt 3.20 i specialistuddannelsens tværgående modul.

Tilmelding til:
Helle Frelle-Petersen, email hfp@psykgruppen.dk